مقررات آزمونها

-1در طول ترم 4 آزمون از سوی آموزشگاه برگزار می گردد.

 


که نمره قبولی: از سطح YC1 تا  C2    

 
                 

 از سطح C3 تا  C13               


                 

 از سطح OPI تا  YA1             


                

 از سطح UI1 تا CPE              


2-در صورت عدم کسب نمره قبولی در دو ترم متوالی از زبان آموز آزمون تعیین سطح بعمل می آید.

 


3- از برگزاری مجدد آزمون های MID و FINAL معذوریم.

 


4- غیبت بیش از 3 جلسه در هر ترم،سبب حذف زبان آموز از آن ترم می گردد.