چارت آموزشی آموزشگاه های زبان آراکس . آناهیت به شرح ذیل میباشد:

photo 2020-05-17 19-27-27